Javys, a.s.

PS 45 - Spaľovňa RAO

Galéria

Technologické zariadenie spaľovne RAO PS45 je umiestnené v lokalite Jaslovské Bohunice ako súčasť JZ TSÚ RAO v priestoroch existujúceho objektu 809. Technologické zariadenie spaľovne RAO bolo vybudované na základe stavebného povolenia, ktoré nadobudlo právoplatnosť v júli 2019 a uvedené do prevádzky bolo po úspešnom ukončení aktívnych komplexných skúšok vo februári 2022.
Zariadenie spaľovne RAO bolo navrhnuté na princípe moderných spaľovní. Spaľovanie spočíva v termickom rozklade pevných a kvapalných RAO v dvojstupňovom spaľovacom zariadení s automatizovaným procesom spaľovania v trvale udržiavanom podtlakovom režime, za účelom dosiahnutia ich významnej objemovej a hmotnostnej redukcie. Výsledným produktom spaľovania je popol a popolček.
Hlavnými časťami spaľovne RAO PS45 je rotačná pece ako prvý stupeň a termoreaktor, ako druhý stupeň termického spracovania RAO. Dávkovanie RAO sa vykonáva prostredníctvom pásového dopravníka balených RAO, závitovkových dopravníkov, alebo vstrekovaním. Dĺžka procesu spaľovania a zotrvania odpadov v rotačnej peci je regulovaná rýchlosťou otáčania pece tak, aby bola vytvorená dostatočná zádržná doba potrebná k dokonalému termickému rozkladu spaľovaného odpadu. Vzniknuté spaliny sú vedené žiaruvzdorným potrubím do horizontálneho spalinového výmenníka, v ktorom je odpadové teplo z procesu spaľovania odovzdávané chladiacemu médiu a spaliny sú ochladené na teplotu vhodnú pre vstup spalín do systému filtrácie a čistenia.
Na filtráciu a čistenie spalín, ktoré vznikajú v procese spaľovania je použitá kombinácia technológií suchého čistenia, spojená s mechanickým odlučovaním znečisťujúcich látok zo spalín v štyroch stupňoch. V prvom stupni čistenia spalín dochádza k predodlučovaniu kyslých znečisťujúcich látok, tuhých znečisťujúcich látok a odlučovaniu oxidov dusíka technológiou Neutrec®. Táto technológia spočíva v dávkovaní sorbentov v automaticky riadenom hmotnostnom množstve do spalín prúdiacich spalinovým potrubím, čím dochádza k ich chemickému previazaniu a prevedeniu do tuhej fázy.
K druhému stupňu čistenia spalín dochádza pri prechode spalín tkaninovým rukávovým filtrom, kde prichádza k mechanickému odlúčeniu častíc tuhých znečisťujúcich látok, unášaných dymovými plynmi zo spaľovacej komory pece a častíc všetkých sorbentov, dávkovaných do spalín počas čistenia. Čistenie filtračných plôch rukávového filtra od zachytených častíc je vykonávané spätným rázovým prefukom filtračných plôch stlačeným vzduchom. Uvoľnené častice sú následne zachytávané do výsypiek filtra.
Zariadenie tretieho stupňa čistenia spalín tvorí dioxínový filter. Realizuje odlučovanie vysoko stabilných organických látok typu polychlorovaných dibenzodioxínov [PCDD] a polychlorovaných dibenzofuranov [PCDF] a zvyškových podielov ťažkých kovov, predovšetkým ortute [Hg].Tretí stupeň čistenia spalín, takzvaný dočisťovací, je realizovaný záchytom (ad-sorpciou) uvedených látok na povrch granuliek sorbentu, ktorý tvorí náplň dioxínového kapacitného filtra.
K štvrtému stupňu čistenia spalín dochádza pri prechode spalín posledným, istiacim tkaninovým rukávovým filtrom. Filtračná tkanina tohto rukávového filtra má účinnosť 99,99%.
Spaľovacie zariadenie RAO PS45 disponuje autonómnym systémom riadenia s automatickou reguláciou procesu spaľovania, výstražnou signalizáciou prahových úrovní, trvalým monitorovaním technologického procesu a vyhodnocovaním stavov a parametrov riadeného procesu.
Súčasťou inštalovanej technológie sú moderné systémy monitorovania rádioaktívnych výpustí, monitorovania aerosólov v priestore, monitorovania príkonu efektívnej dávky v pracovnom prostredí a monitorovania chemických emisií k sledovaniu a kontrole jednotlivých limitných hodnôt v súlade s platnou legislatívou SR.

detail
detail