Javys, a.s.

Zariadenie na pretavovanie kovových rádioaktívnych odpadov

Zariadenie na pretavovanie kovových kontaminovaných materiálov slúži na spracovanie kovových kontaminovaných materiálov z demontáže v rámci vyraďovania JE A1 a V1. Je umiestnené v Strojovni JE A1 spolu so zariadeniami fragmentácie a dekontaminácie kovových RAO a je neoddeliteľnou súčasťou jadrového zariadenia TSÚ RAO (Technológie na spracovanie a úpravu RAO).

Materiál vhodný na pretavbu je uhlíková oceľ, alebo liatina a nízkym množstvom prímesi nerezových ocelí do vsádzky. Na jednu tavbu je potrebné zabezpečiť 2000 kg materiálu, ktorý je pridávaný do pece postupne pomocou zdvíhacieho zariadenia, rozmerovo menší a podrvený materiál sa vsýpa do pece zo zavážacieho vibračného vozíka. Pred spustením prvej tavby vo vychladnutej peci tzv. „studený štart“ je nutné, aby materiál na pretavbu zapĺňal minimálne 1/3 objemu pece. Ďalšie tavby v horúcej peci sa realizujú v tzv. „horúcom štarte“ – materiál do pece je dávkovaný priamo z vibračného vozíka. Počas tavby sú do pece pridávané aditíva na stabilizáciu hladiny a troskotvorné prísady na naviazanie trosky z taveniny. V troske sa zachytí prevažná časť rádionuklidov, ktorými bol kovový materiál kontaminovaný.

Troska vytvorená na povrchu kovovej fázy sa vyberá z taveniny a vkladá do MEVA suda na to určeného. Sud s troskou pokračuje na samostatné spracovanie lisovaním  na pracovisku BSC RAO. Časť rádionuklidov sa redistribuuje aj do pecných plynov, ktoré prechádzajú pred vypustením do atmosféry najprv regeneračnými a následne HEPA filtrami s účinnosťou 99,99 %.

Pred každou  tavbou sa nahreje 5 ks kokíl  na otočnom na karuseli  na teplotu minimálne 150ºC. Počas tavby sa teplota taveniny sleduje a po dosiahnutí teploty taveniny 1600ºC je tavenina postupne odlievaná piatich kokíl naklopením pece. Z karusela sú kokily spolu s ingotmi vkladané do chladiaceho boxu, v ktorom vychladnú na teplotu cca 35ºC.

Po pretavení kontaminovaného materiálu a odobraní kontaminantov sú vychladnuté ingoty zmonitorované a smerujú na uvoľnenie do životného prostredia alebo skladované v integrálnom sklade za účelom prirodzeného vymierania rádionuklidov. Využitím pretavovacieho zariadenia je možné väčšiu časť kovového materiálu uvoľniť do životného prostredia.detail
detail