Javys, a.s.

Čistiaca stanica odpadových vôd

Slúži na príjem a čistenie nízko kontaminovaných odpadových vôd produkovaných z procesu vyraďovania jadrového zariadenia JE A1, respektíve z procesov spracovania rádioaktívnych odpadov realizovaných na zariadeniach Technológií na spracovanie a úpravu RAO.

Mechanicky, chemicky aj rádiochemicky znečistené vody sú čistené odparovaním na kotlovej odparke s externým výhrevným telesom. Projektovaný výkon odparky je 1,5 m3/h odparenej vody, skutočný výkon je závislý od konkrétneho zloženia spracovávaných vôd.

Brídový kondenzát je následne prečisťovaný na iónomeničových filtroch, pokým objemová aktivita rádionuklidov kondenzátu nepoklesne pod limitné hodnoty pre uvoľňovanie do životného prostredia. Zahustený koncentrát je potrubnou trasou dopravovaný na bitúmenačné zariadenia, kde je spevňovaný fixáciou jeho solí do bitúmenovej matrice. Pevný bitúmenový produkt je následne vkladaný do vláknobetónových kontajnerov, kde je zaliaty cementovou zmesou a nakoniec uložený na Republikové úložisko RAO Mochovce.

detail
detail