Javys, a.s.

Technológie na spracovanie použitých VZT filtrov a elektrických káblov

Spracovanie použitých vzduchotechnických filtrov

Technológia spracovania použitých vzduchotechnických filtrov zo vzduchotechnických systémov jadrových zariadení sa realizuje na zariadení, ktoré filtre drví, separuje z drviny magnetické a hliníkové častice, dávkuje a mieša chemikálie do drviny. Výsledný produkt je ďalej spracovaný vysokotlakovým lisovaním alebo spaľovaním v BSC RAO.

Filtre sú v dvojrotorovom drviči drvené na menšie častice veľkosti 40 mm x 40 mm. Prostredníctvom vibračného zariadenia, ktoré oddelí fragmenty na samostatné častice sa tieto transportujú pod separátor kovových magnetických častí, kde sa kov oddelí a uloží do 200 litrových sudov. Nemagnetické časti sú dopravené do druhého drviča, kde sú fragmentované na častice rozmeru 20 mm x 20 mm. Tieto sú dopravníkom presunuté do elektrodynamického separátora, kde sú oddelené častice s obsahom hliníka. Tieto sú uložené do 200 litrových sudov.

Ostatné komponenty (filtračné textílie, papier, umelé hmoty, drevo) sú ďalej spracovávané v závislosti od úrovne kontaminácie. Komponenty s vyššou kontamináciou sú homogenizované s antimikrobiálnymi prísadami a ukladané do 200 litrových sudov. Následne sú spracované vysoko tlakovým lisovaním. Komponenty s nižšou úrovňou kontaminácie sú roztriedené na spáliteľný a nespáliteľný podiel. Spáliteľná časť je vkladaná do PE vreciek a v 200 litrových sudoch transportovaná na spálenie. Nespáliteľná časť je spracovaná obdobne ako komponenty s vyššou kontamináciou.

Spracovanie použitých elektrických káblov

Technológia drvenia použitých elektrických káblov zahŕňa činnosti ručnej dekontaminácie, triedenia, oddelenia vonkajších izolácií, rozdrvenia a separácie od zhodnotiteľných neželezných kovov. Cieľom dekontaminačného procesu je znížiť hodnotu kontaminácie vodičov pod úroveň limitu pre uvoľniteľnosť kovového materiálu do životného prostredia. Vzniknuté pevné RAO sú ďalej spracované vysokotlakovým lisovaním alebo spaľovaním v BSC RAO.

detail
detail