Javys, a.s.

Bohunické spracovateľské centrum RAO

Galéria

Bohunické spracovateľské centrum RAO

Bohunické spracovateľské centrum (BSC) RAO tvorí komplex zariadení na spracovanie a úpravu RAO. Bolo vybudované v rokoch 1993 – 1999. V prevádzke je od roku 2000. BSC RAO je stavebne aj technologicky prepojené s bitúmenačnou linkou a čistiacou stanicou odpadových vôd.

Prevádzkované technologické linky

  • triedenie pevných RAO
  • vysokotlakové lisovanie pevných RAO
  • spaľovanie pevných, kvapalných RAO a vysýtených sorbentov
  • koncentrácia kvapalných RAO na zahusťovacom zariadení
  • úprava RAO do vláknobetónových kontajnerov cementáciou

Triedenie RAO
Pevné RAO sú po preprave do BSC RAO premiestnené na pracovisko triedenia a fragmentácie. Po vytriedení v triediacom boxe podľa jednotlivých druhov pevných RAO sú následne spracované v BSC RAO technológiami spaľovania, resp. vysokotlakového lisovania.

Vysokotlakové lisovanie RAO
Lisovateľné pevné RAO po odvážení a zmeraní aktivity rádionuklidov a dávkového príkonu sú lisované v sudoch s objemom 200 l. Vzniknuté výlisky sú vkladané do vláknobetónových kontajnerov, v ktorých je voľný priestor následne zaplnený cementovou zálievkou na cementačnej linke.

Spaľovanie RAO
Spáliteľné pevné a kvapalné RAO, ako aj vysýtené sorbenty sa spaľujú v spaľovni. Spaľovanie RAO prebieha pri teplote 750 – 950 oC. Popol, ktorý vzniká počas procesu spaľovania, je fixovaný v 200 l sudoch do spevňovacej matrice – parafínu. Opotrebovaná pracia voda z čistenia spalín je upravená do cementovej zálievky. Plynné spaliny sú po dočistení odvádzané ventilačným komínom, pričom sú v nich kontrolované a vyhodnocované chemické a rádiologické emisie.

Koncentrácia kvapalných RAO
Koncentrácia – zahusťovanie kvapalných RAO je realizované na odparovacom zariadení prietokového typu. Aktivita vstupných kvapalných RAO zostáva pri procese odparovania v zahustenom zvyšku – koncentráte, ktorý je ďalej upravovaný do cementovej zálievky vláknobetónových kontajnerov.

Úprava RAO cementáciou
Cementačné zariadenie umožňuje úpravu pevných RAO, resp. fixovaných RAO v matrici (napr. parafínovaného popola zo spaľovne, výliskov z vysokotlakového lisu, nespáliteľných kvapalných RAO fixovaných v sudoch v bitúmenovej, cementovej alebo SiAl matrici) cementovou zálievkou v zmesi s koncentrátmi, kalmi a vysýtenými sorbentmi do vláknobetónového kontajnera, ktorý je po zaplnení utesnený a počas určeného času na vyzretie skladovaný v expedičnej hale BSC RAO.

Finálny produkt – vláknobetónový kontajner
Vláknobetónový kontajner (VBK) zaplnený cementovou zmesou s pevným, resp. fixovaným RAO a spĺňajúci stanovené technické a radiačné limitné podmienky na konečné uloženie RAO je z BSC RAO prepravený cestnou dopravou alebo po železnici na Republikové úložisko RAO v Mochovciach. Sprievodný list kontajnera, v ktorom sú zaznamenané všetky údaje z radiačnej a výstupnej kontroly v BSC RAO, tvorí dôležitý dokument pre archiváciu dát o RAO ukladaných vo VBK v Republikovom úložisku RAO počas inštitucionálnej kontroly úložiska po ukončení jeho prevádzky.

detail
detail