Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Zdanlivý výkon

Zdanlivý elektrický výkon v obvodoch so striedavými harmonickými veličinami prúdu a napätia sa skladá z dvoch zložiek, jalového výkonu a činného výkonu. Jeho jednotkou je voltampér [VA]. 
 
Matematický vzťah pre výpočet zdanlivého výkonu je

Pz = P + j . Pq = U . I . cosj + j . U . I . sinj

činný výkon U   elektrické napätie
Pq jalový výkon   I elektrický prúd
cos j účinník j imaginárna jednotka
detail
detail