Javys, a.s.

História

Galéria

História JE V1 sa začala písať v roku 1966, keď sa rozhodlo o výstavbe druhej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Pôvodne sa uvažovalo o elektrárni typu A1, ktorej výstavba práve prebiehala. Nakoniec Československo prijalo ponuku bývalého Sovietskeho zväzu na výstavbu elektrárne s tlakovodnými reaktormi VVER typu V230 s elektrickým výkonom 440 MW. Rozhodnutie o orientácii na tlakovodné reaktory sa ukázalo ako správne, pretože tento typ má vo svete dominantné postavenie pre svoju jednoduchosť, spoľahlivosť, bezpečnosť a kompaktnosť. Umiestnenie elektrárne v lokalite Jaslovské Bohunice prinieslo viaceré pozitíva, napr. využívanie existujúcich objektov staveniska, ale najmä v kontinuite prác dodávateľských organizácií a využití skúseností pracovníkov investora a prevádzkovateľa v procese prípravy, realizácie a spúšťania elektrárne.

Výstavba jadrovej elektrárne V1 s dvoma blokmi VVER 440 typu V 230 v Jaslovských Bohuniciach sa začala 24. apríla 1972 budovaním pomocných objektov elektrárne v lokalite, kde už boli k dispozícii objekty pre dodávateľov zo zariadení staveniska vybudovaného v rámci predchádzajúcej výstavby jadrovej elektrárne A1. O rok neskôr 25. apríla 1973 položili základný kameň na stavbe hlavného výrobného bloku. Príprava a realizácia výstavby elektrárne včítane jej uvedenia do prevádzky prebiehala v spolupráci špecialistov a organizácií z Československa a Ruska. Prevládajúca časť dodávok primárnej jadrovej časti elektrárne bola ruskej výroby, zariadenia sekundárnej – nejadrovej časti elektrárne, dodali československé organizácie. Celková doba výstavby 1. a 2. bloku elektrárne nepresiahla šesť rokov.

Prvý blok JE V1 dosiahol po prvý raz minimálny kontrolovaný výkon reaktora 27. novembra 1978 a 17. decembra 1978 bol ako prvý prifázovaný k sieti turbogenerátor č. 11. Týmto okamihom začala éra prevádzky blokov typu VVER 440 v československej energetickej sústave. Potom nasledovala skúšobná prevádzka bloku a od 1. apríla 1980 začal 1. blok pracovať v trvalej komerčnej prevádzke. Druhý blok JE V1 dosiahol minimálny kontrolovaný výkon reaktora 15. marca 1980 a prifázovaný k sieti bol 26. marca 1980. Po skúšobnej prevádzke bol 2. blok JE V1 zaradený 1. januára 1981 do trvalej prevádzky.

Jadrová elektráreň V1 sa stala prvou československou jadrovou elektrárňou priemyselného typu s plne osvojeným a sériovo vyrábaným zariadením. Od jej uvedenia do prevádzky sa zvyšovala úroveň jadrovej bezpečnosti tejto elektrárne, v ktorej sa uskutočnilo viac ako 1 300 technických vylepšení. V rokoch 1991–1993 sa zrealizovala malá rekonštrukcia. Proces zvyšovania jadrovej bezpečnosti pokračoval rozsiahlym programom postupnej rekonštrukcie v rokoch 1996–2000.

Posledná etapa procesu zvyšovania bezpečnosti v rámci Postupnej rekonštrukcie JE V1 bola zavŕšená ukončením odstávky na výmenu paliva na 1. bloku 9. júna 2000, čím sa uzavrel 10-ročný proces zvyšovania jadrovej bezpečnosti tejto elektrárne. Jadrová elektráreň V1 sa stala pilotnou a najbezpečnejšou elektrárňou typu VVER 440/V230. Dokázala modernizovateľnosť jadrových elektrární s týmto typom reaktorov na požadovanú bezpečnostnú úroveň a zároveň preukázala schopnosť pôvodného zariadenia fungovať so „západnými systémami“.

Vláda Slovenskej republiky rozhodla 14. septembra 1999 o odstavení 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne V1 v roku 2006 a 2008.

detail
detail