Javys, a.s.

Projektové zmeny a rekonštrukcie

Prvé technické vylepšenia

Projektové zmeny

Prvé technické vylepšenia a projektové zmeny

 • doplnenie tieniacich kaziet na zníženie toku neutrónov na tlakovú nádobu reaktora a zníženia rizika krehkého lomu tlakovej nádoby,
 • zabezpečenie superhavarijného elektrického napájania najvýznamnejších spotrebičov bezpečnostných systémov,
 • rekonštrukcia a doplnenie prevádzkových počítačových systémov a doplnenie monitorovania parametrov po poruchách,
 • doplnenie diagnostických systémov na monitorovanie stavu hlavných komponentov elektrárne.

 

Malá rekonštrukcia

Modernizácia JE V1

Najdôležitejšie realizované opatrenia malej rekonštrukcie

 • žíhanie tlakovej nádoby reaktora na oboch blokoch,
 • výrazné zlepšenie tesnosti hermetických priestorov,
 • zvýšenie spoľahlivosti odvodu tepla vsekundárnom okruhu,
 • zvýšenie výkonu systémov núdzového napájania bezpečnostných sekcií,
 • seizmické zodolnenie primárneho okruhu, bezpečnostných systémov a budov,
 • opatrenia v oblasti požiarnej ochrany,
 • inštalácia diagnostických systémov odporúčaných ako vzor aj pre ostatné jadrové elektrárne vo svete.

 

Postupná rekonštrukcia

Modernizácia JE V1

Najdôležitejšie realizované opatrenia postupnej rekonštrukcie

 • systém poistných ventilov a odľahčovacej trasy kompenzátora objemu,
 • systém superhavarijného napájania parogenerátorov vodou,
 • systém prepúšťacích staníc parogenerátorov do atmosféry,
 • systém elektrického napájania vlastnej spotreby z hydroelektrárne Madunice,
 • systém havarijného chladenia aktívnej zóny reaktora a sprchový systém,
 • systém požiarnej ochrany,
 • elektrotechnické systémy,
 • systém kontroly a riadenia,
 • systém lokalizácie havárií v hermetickej zóne,
 • tesnosť aintegrita hermetickej zóny, systém filtrovanej ventilácie,
 • pevnosť hermetickej zóny,
 • systém technickej vody dôležitej,
 • vzduchotechnické systémy,
 • seizmické zodolnenie zariadení.
detail
detail