Javys, a.s.

Hodnotenie prevádzky

Prevádzka jadrovej elektrárne V1 bola spoľahlivá, bezpečná, ekologická a ekonomický výhodná a potvrdila správnosť orientácie spoločnosti na takýto spôsob výroby elektrickej energie.

Dokazujú to i dosiahnuté výsledky niektorých technicko-ekonomických ukazovateľov. Od začiatku prevádzky blokov V1 dosiahla účinnosť bloku brutto v priemere približne 30,7 %, merná spotreba energie z paliva na výrobu elektrickej energie dosiahla v priemere hodnotu 11,7315 GJ/MWh, vlastná spotreba sa pohybovala na úrovni 7,9 %, priemerné elektrické zaťaženie bloku bolo takmer 398 MW, počet prevádzkových hodín blokov sumárne, t.j. doba, kedy je k elektrizačnej sústave prifázovaný aspoň jeden TG, dosiahol hodnotu 399 625 hod.

Na nasledujúcich grafoch sú vyhodnotené ukazovatele, ktoré sú sledované na medzinárodnej úrovni v rámci WANO (Svetové združenie prevádzkovateľov JE) alebo MAAE (Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu).

Ukazovateľ Load factor hovorí o využití elektrárne a je to pomer dodanej elektriny ku možnej dodávke za sledované kalendárne obdobie. Ku koncu roku 2005 bola priemerná „svetová“ hodnota (lifetime) LF blokov PWR, čiže tlakovodných, kam patria aj bloky VVER, podľa časopisu Nuclear Engineering International z mája 2006 73,1 %. Nižšia hodnota v prvých rokoch prevádzky bola spôsobená odstraňovaním nedostatkov po uvedení zariadenia do prevádzky a tiež neskúsenosťou obslužného personálu. Nižšie hodnoty v rokoch 1993, 1997–1999 boli spôsobené odstavením bloku na realizáciu prác tzv. malej a postupnej rekonštrukcie. Zníženie hodnoty tohto ukazovateľa zapríčinilo i využívanie blokov V1 na poskytovanie podporných služieb. JE V1 Load Factor
Ďalším z ukazovateľov spoľahlivosti prevádzky je počet automatických odstavení (AO) reaktora. Okrem obdobia prvých rokov prevádzky sa táto hodnota pohybovala v priemere na úrovni 1 až 2 zásahy za rok, v posledných rokoch po modernizácii systému kontroly a riadenia na nulovej úrovni, až na rok 2004, keď zapracovanie ochrany AO1 spôsobila porucha blokového transformátora TG22 a v roku 2006, keď prišlo k zapracovaniu AO1 v procese nábehu bloku po generálnej oprave. Tieto hodnoty sú aj medzinárodne uznávané za priaznivé. JE V1 Automatické odstavenie reaktora AO1
Ďalšie ukazovatele sa týkajú využitia a spoľahlivosti prevádzky. Koeficient pohotovosti bloku UCF (unit capability factor) je definovaný ako podiel možnej výroby mínus plánované a neplánované výpadky k možnej výrobe a koeficient neplánovaného zníženia UCLF (unplanned capability loss factor) je definovaný ako pomer neplánovaných výpadkov k možnej výrobe. Tieto ukazovatele sú sledované od roku 1990. Po vykonaní postupnej rekonštrukcie oba ukazovatele nadobudli priaznivé hodnoty, až na rok 2006, keď musela byť na 2. bloku vykonaná výmena generátora TG22 po neopraviteľnom poškodení statora. Najpriaznivejšie hodnoty oboch ukazovateľov boli dosiahnuté v poslednom roku prevádzky, čo svedčí nielen o kvalite zariadenia, ale aj o vysokej úrovni prevádzky. JE V1 UCF Pohotovosť bloku
Bloky jadrovej elektrárne V1 boli po ukončení komerčnej prevádzky vo veľmi dobrej technickej kondícii a úroveň bezpečnosti JE V1 bola na porovnateľnej úrovni s inými jadrovými zariadeniami podobnej generácie, ktoré sú vo svete v prevádzke a u ktorých sú ešte aj trendy predlžovať životnosť. JE V1 UCLF Neplánované zníženie výonu

 

detail
detail