Javys, a.s.

Zvyšovanie jadrovej bezpečnosti

Galéria

V jadrovej elektrárni V1 sa od samého začiatku udržiaval vysoký štandard bezpečnosti prevádzky. Dokonalá znalosť zariadenia, technická spôsobilosť a kvalifikovaný prístup sa premietli v navrhovaných a realizovaných úpravách. Boli to napríklad dodatočná montáž kontinuálneho čistenia rúrok hlavných kondenzátorov, sitá na trase cirkulačnej vody do kondenzátorov, rekonštrukcia chladiacich veží, úprava rozvádzacieho kola vysokotlakových častí turbín a iné. Z dôvodu zníženia radiačnej záťaže zvarových spojov tlakovej nádoby reaktora bolo miesto palivových kaziet zavezených 36 tieniacich kaziet po obvode aktívnej zóny postupne na oboch blokoch.

 

Malá rekonštrukcia

Na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia sa nachádzali bloky JE V1 typu V230 približne v jednej tretine pôvodne plánovanej svojej životnosti a začali sa podrobovať hĺbkovej analýze ich prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti z pohľadu novších kritérií. V snahe zaistiť zvýšenú úroveň bezpečnosti elektrárne Československá komisia pre atómovú energiu vydala Rozhodnutie č. 5/91, v ktorom podmienila ďalšiu prevádzku elektrárne zrealizovaním 81 bodov tohto rozhodnutia. Opatrenia realizované v rámci malej rekonštrukcie boli zamerané predovšetkým na obnovenie materiálových vlastností tlakových nádob reaktorov, vylepšenia bezpečnostných systémov a systémov ochrán reaktora. Zlepšenie zaznamenala JE V1 v oblasti seizmického zodolnenia a protipožiarnych systémov. Realizáciou týchto prevažne technických opatrení sa výraznou mierou zvýšila bezpečnosť tejto jadrovej elektrárne. O množstve vykonaných prác svedčí i výška nákladov vynaložených na malú rekonštrukciu, ktorá predstavovala v tom čase značnú sumu 2 miliardy korún.

Veľmi dôležitou a mimoriadne úspešnou akciou bolo samotné žíhanie tlakovej nádoby reaktora oboch blokov JE V1. V spolupráci s firmou Škoda bolo vyvinuté jednoúčelové žíhacie zariadenie a počas odstávok na výmenu paliva realizované žíhanie tlakovej nádoby reaktora 1. aj 2. bloku. Žíhanie kladne ovplyvnilo vlastnosti tlakovej nádoby reaktora a výrazne prispelo k zníženiu tzv. teploty krehkého lomu týchto tlakových nádob. Dôkazom jedinečnosti zariadenia a úspešnosti akcie bolo žíhanie tlakovej nádoby reaktora vo fínskej elektrárni Loviisa s reaktormi podobného typu.

 

Postupná rekonštrukcia

Po ukončení prác v procese malej rekonštrukcie vydal ÚJD SR v roku 1994 rozhodnutia, ktorými podmienil ďalšiu prevádzku JE V1 dosiahnutím medzinárodne akceptovateľnej úrovne jadrovej bezpečnosti. Na základe tohto rozhodnutia sa v rokoch 1996–2000 v JE V1 realizovala postupná rekonštrukcia. Investícia predstavovala nemalý objem prostriedkov – približne 7,5 mld. korún. Cieľom rekonštrukcie bola implementácia bezpečnostných opatrení a vytvorenie predpokladov pre možné predĺženie plánovanej životnosti elektrárne, ktorá bola pôvodne určená na 30 rokov. Bol to pilotný projekt na reaktoroch tohto typu a JE V1 sa po ukončení postupnej rekonštrukcie stala najbezpečnejšou elektrárňou s reaktormi typu VVER V230.

Podkladom na spracovanie programu postupnej rekonštrukcie boli závery misií Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu – MAAE (OSART, Safety Review Team), odborných analýz a inžinierskeho posudku častí identifikovaných na základe „Basic engineering“. Generálnym dodávateľom bolo konzorcium REKON, ktoré tvorila nemecká firma Siemens a VÚJE a.s. Účelom postupnej rekonštrukcie bola nielen výmena zastaraných zariadení za nové, kvalifikované a moderné, ale aj rozsiahle zmeny a vylepšenia filozofie a automatických funkcií tak, aby boli splnené požiadavky medzinárodných noriem a predpisov. Dotýkala sa celkom sedemnástich oblastí.

Rekonštrukčné práce sa čiastočne vykonávali počas prevádzky, avšak najmä počas rozšírených odstávok na výmenu paliva. Najväčší rozsah prác bol realizovaný počas generálnej opravy v roku 2000, teda v záverečnej fáze postupnej rekonštrukcie. Realizáciou opatrení sa vyváženým spôsobom posilnila ochrana do hĺbky.

Po ukončení rekonštrukcie v novembri 2000 misia MAAE vykonala posúdenie výsledkov postupnej rekonštrukcie. V sumárnej správe konštatovala, že bol realizovaný súhrnný a uspokojivý program zvýšenia bezpečnosti, ktorý definuje novú projektovú základňu spĺňajúcu slovenské národné požiadavky a v niektorých oblastiach je nad rozsah odporúčaní MAAE.

Vykonané audity a misie odborných medzinárodných organizácií ako MAAE, WANO (Svetové združenie prevádzkovateľov jadrových elektrární), WENRA (Združenie západoeurópskych národných dozorov) a podobne v záveroch kladne hodnotili stav jadrovej elektrárne a žiadna neodporučila odstavenie JE V1 z prevádzky.

Úrad jadrového dozoru SR po ukončení postupnej rekonštrukcie vydal Rozhodnutie ÚJD SR č. 144/2001 pre 1. blok a č. 220/2001 pre 2. blok JE V1, v ktorom vyjadril súhlas s ďalšou časovo neobmedzenou prevádzkou blokov JE V1.

Osud elektrárne V1 bol však už spečatený od roku 1999, keď vláda Slovenskej republiky prijatím Uznesenia 801/1999 schválila ako realistický termín odstavenia blokov jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice. Odstaviť jadrové bloky elektrárne V1 v roku 2006 a 2008 bolo politickým rozhodnutím na základe prístupových rokovaní zo strany vlády SR a Európskej únie a nebolo vyvolané nevyhovujúcim technickým stavom zariadení jadrovej elektrárne alebo neakceptovateľným rizikom z prevádzky tejto elektrárne.

detail
detail