Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Zákon o ovzduší

Základným zákonom, ktorý upravuje povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane vonkajšieho ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok je zákon č. 478/2002 Z. z. (zákon o ovzduší)

Podľa tohto zákona sú znečisťujúcimi látkami tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré priamo alebo po chemickej alebo fyzikálnej zmene v ovzduší alebo po spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných organizmov, zhoršujú ich životné prostredie, nadmerne ho obťažujú alebo poškodzujú majetok.

Ministerstvo životného prostredia SR je zmocnené podľa tohoto zákona ustanoviť národné emisné, imisné alebo depozičné limity pre jednotlivé znečisťujúce látky. V prípade elektrární na uhlie ide predovšetkým o zníženie koncentrácie popolčeka, oxidov síry a oxidov dusíka.

detail
detail