Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

INES

V roku 1991 bola Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) zavedená stupnica INES (The International Nuclear Event Scale – Medzinárodná stupnica jadrových udalostí). Dôvodom bola potreba pravdivého a zrozumiteľného informovania verejnosti o prevádzke jadrových elektrární a ďalších zariadení palivového cyklu, výskumných reaktoroch a úložiskách vyhoreného paliva a RAO vrátane ich transportu.

INES delí nehodové udalosti zásadne na nehody (stupne 1, 2, 3), ktoré neohrozujúce okolie a vonkajšie lokality elektrárne a nevyžadujúce žiadne mimoriadne opatrenia, a na havárie (stupne 4, 5, 6, 7), ktoré už v dôsledku väčšieho úniku rádioaktivity do okolia vyžadujú realizovať opatrenia uvedené v prijatých havarijných plánoch. Každá účastnícka krajina je povinná v presne stanovenom termíne informovať koordinačné centrum MAAE o každej nehode a havárii. Absolútna väčšina hlásených udalostí je pod 3. stupňom. Havárie s účinkom na okolie (stupeň 4) sú výnimočné a ako príklad možno uviesť haváriu na JE A1 v Jaslovských Bohuniciach (pozri heslo Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice).
Havárie stupňa 5 boli dosiaľ na svete dve: na JE Windscale (Anglicko) a JE Three Mile Island (USA). Havária 6. stupňa sa udiala v prepracovateľskom závode Kyštym v bývalom ZSSR . Najvyšším stupňom 7 bola označená Černobyľská havária v roku 1986, a havária JE Fukušima Daiiči v roku 2011.

Medzinárodná stupnica jadrových udalostí:

0 – Udalosti bez významu na bezpečnosť
1 – Odchýlka od normálnej prevádzky
2 – Porucha
3 – Vážna porucha
4 – Havária s účinkami v jadrovom zariadení
5 – Havária s účinkami na okolie
6 – Závažná havária
7 – Veľká havária
detail
detail