Javys, a.s.

Tlačové správy

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 19

Zhodnocovanie druhotných surovín z vyraďovania

Spoločnosť JAVYS, a. s., zhodnotila v roku 2016 v rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 z vyraďovaného ...

Prepravy jadrového paliva v roku 2016

Spoločnosť JAVYS, a. s., realizovala v roku 2016 tri prepravy vyhoretého jadrového paliva a podieľala sa na piatich prepravá ...

Preprava a ukladanie VBK a ZRAM-y za rok 2016

Do Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov bolo v roku 2016 prepravených a uložených 420 kusov vláknobetónových ...

Spracovaný odpad spoločnosti Nucleco odvezený späť do Talianska

Spracovaný   inštitucionálny   rádioaktívny   odpad  (IRAO)  spoločnosti  Nucleco,   S.p.A.  bol 13. decembra 2016 odvezený ...

Radiačná ochrana v JAVYS, a.s. za 1. polrok 2016

Spoločnosť JAVYS, a. s., nezaznamenala za prvý polrok 2016 žiadnu radiačnú udalosť a maximálne hodnoty ožiarenia na obyvateľ ...

Spoločnosť JAVYS, a. s. prevzala rádioaktívny odpad z Onkologického ústavu sv. Alžbety

Niektoré zdravotnícke zariadenia využívajú pri určitých typoch ...

Za prvý polrok si prezrelo IC JAVYS takmer 1800 návštevníkov

Informačné centrá spoločnosti JAVYS, a. s., navštívilo v prvom polroku 2016 takmer 1800 návštevníkov. O záverečnú časť ...

Havarijné cvičenie v Javys, a.s.

Dňa 16. júna 2016 sa v areáli spoločnosti JAVYS, a. s., Jaslovské Bohunice konalo havarijné cvičenie vychádzajúce zo ...

JAVYS, a.s. sa už 10 rokov zapája do podpory vzdelávania

Spoločnosť JAVYS a. s., sa už desať rokov zapája do podpory vzdelávania.  Študenti Strednej odbornej školy elektrotechnickej ...

Generálny riaditeľ OECD NEA na návšteve v JAVYS, a.s.

„Slovensko má vysoko profesionálny systém ukladania a zabezpečenia rádioaktívnych odpadov, a to tak z hľadiska bezpečnosti, ...
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 19
detail
detail