Javys, a.s.

Tlačové správy

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 19

Železničný vagón s kovovým odpadom vykazoval rádioaktivitu

Železničný vagón s kovovým odpadom súkromnej firmy vykazoval rádioaktivitu, Rakúšania ho poslali späť na Slovensko.

BOZP a ochrana pred požiarmi v roku 2016

Rok 2016 bol pre spoločnosť JAVYS, a. s., v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi štatisticky najlepším za sledované obdobie ...

Zhodnocovanie druhotných surovín z vyraďovania

Spoločnosť JAVYS, a. s., zhodnotila v roku 2016 v rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 z vyraďovaného ...

Prepravy jadrového paliva v roku 2016

Spoločnosť JAVYS, a. s., realizovala v roku 2016 tri prepravy vyhoretého jadrového paliva a podieľala sa na piatich prepravá ...

Preprava a ukladanie VBK a ZRAM-y za rok 2016

Do Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov bolo v roku 2016 prepravených a uložených 420 kusov vláknobetónových ...

Spracovaný odpad spoločnosti Nucleco odvezený späť do Talianska

Spracovaný   inštitucionálny   rádioaktívny   odpad  (IRAO)  spoločnosti  Nucleco,   S.p.A.  bol 13. decembra 2016 odvezený ...

Radiačná ochrana v JAVYS, a.s. za 1. polrok 2016

Spoločnosť JAVYS, a. s., nezaznamenala za prvý polrok 2016 žiadnu radiačnú udalosť a maximálne hodnoty ožiarenia na obyvateľ ...

Spoločnosť JAVYS, a. s. prevzala rádioaktívny odpad z Onkologického ústavu sv. Alžbety

Niektoré zdravotnícke zariadenia využívajú pri určitých typoch ...

Za prvý polrok si prezrelo IC JAVYS takmer 1800 návštevníkov

Informačné centrá spoločnosti JAVYS, a. s., navštívilo v prvom polroku 2016 takmer 1800 návštevníkov. O záverečnú časť ...

Havarijné cvičenie v Javys, a.s.

Dňa 16. júna 2016 sa v areáli spoločnosti JAVYS, a. s., Jaslovské Bohunice konalo havarijné cvičenie vychádzajúce zo ...
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 19
detail
detail