Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Jednotky SI

Medzinárodná sústava jednotiek SI (System International) platí ako celok od 1. 1. 1980.

Hlavné jednotky SI: 

  • základné – meter, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol, kandela,
  • doplnkové – radián, steradián,
  • odvodené – hertz, newton, pascal, joule, watt, coulomb, volt, farad, ohm, siemens, weber, henry, tesla, lúmen, lux, becquerel, gray (samostatný názov), meter za sekundu, pascalsekunda, volt na meter a ďalšie.

Násobky a diely jednotiek SI:
kilonewton, megapascal, kilowatt, minivolt, gigaohm, miliradián, centimeter, milimeter, gram, kilomol, kilometer za sekundu, volt na milimeter a ďalšie. 

Diely jednotiek.
skratka predpony: a f p n µ m
predpona: atto femto piko nano mikro mili
hodnota: 10 -18 10 -15 10 -12 10 -9 10 -6 10 -3
slovom:     bilióntina miliardtina milióntina tisícina

 

Násobky jednotiek.
skratka predpony: k M G T P E
predpona: kilo mega giga tera peta exa
hodnota: 10 3 10 6 10 9 10 12 10 15 10 18
slovom: tisíc milión miliarda bilión biliarda trilión

 

Vedľajšie jednotky SI.
veličina názov značka vzťah k jednotkám SI
čas minúta
hodina
deň
min
h
d
1 min = 60 s
1 h = 60 min = 3 600 s
1 d = 24 h = 86 400 s
rovinný uhol


stupeň uhlový
minuta uhlová
sekunda
grad (gon)
( ° )
( ´ )
( ´´ )
( g )
1° = (p/180) rad
1´ = (1/60)° = (p/10 800) rad
1´´= (1/60)´ = (p/648 000) rad
1g = (p/200) rad
plošný obsah
objem
hmotnosť

hektár
liter
tona
atómová hmotnostná jednotka
ha
l
t
u
1 ha = 10 000 m 2
1 l = 1 dm 3 = 10 -3 m 3
1t = 10 3 kg
1 u » 1,660 53 . 10 -27 kg
teplota
energia
dĺžka

Celsiov stupeň
elektrónvolt
astronomická jednotka
parsek
°C
eV
UA (AU)

pc
T = t + 237,15 K
1 eV » 1,602 19 . 10 -19 J
1 UA » 1,496 . 10 11 m

1 pc = 3,086 . 10 16 m

Poznámka: T označuje termodynamickú teplotu (vyjadrenú v kelvínoch), t teplotu (v °C).

detail
detail