Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (pôvodne spoločnosť GovCo, a.s.) vznikla v roku 2005 vyčlenením vybraných jadrových aktív (SE VYZ a SE EBO V1) pred privatizáciou Slovenských elektrární, a.s. Po splnení všetkých podmienok 1. 4. 2006 nadobudli účinnosť zmluvy a povolenia, na základe ktorých spoločnosť prevzala zodpovednosť za prevádzkovanie jadrovej elektrárne V1, vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. je akciovou spoločnosťou v 100% vlastníctve štátu, ktorý vykonáva práva akcionára prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR. Činnosť spoločnosti sa v plnej miere riadi platnými ustanoveniami obchodného zákonníka a Stanovami.

Popri vyraďovanií jadrových elektrárne A1 a V1 prevádzkuje Bohunické spracovateľské centrum rádioaktívnych odpadov, bitúmenačnú a vitrifikačnú linku na spracovanie rádioaktívnych odpadov, fragmentačné pracovisko na kovové rádioaktívne odpady a Republikové úložisko RAO v Mochovciach, ktoré svojimi bezpečnostnými štandardmi patrí k špičke v rámci európskych štátov. V jej pôsobnosti je i prevádzka seizmicky zodolneného a skompaktneného medziskladu vyhoreného jadrového paliva v Jaslovských Bohuniciach. Do prevádzky je uvádzané finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov v Mochovciach. Perspektívne sa pripravuje aj projekt hlbinného úložiska.

Trvalou prioritou pri zabezpečovaní týchto činností zostáva jadrová a radiačná bezpečnosť v súlade s certifikovaným environmentálnym prístupom k životnému prostrediu. Strategickým cieľom spoločnosti je etablovať sa na európskom trhu ako spoločnosť vysoko odborná a skúsená na poskytovanie služieb spracovania a úpravy rádioaktívnych odpadov.

detail
detail