Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Bitúmenácia

Bitúmenácia je spôsob úpravy kvapalných rádioaktívnych odpadov vznikajúcich pri prevádzke jadrovej elektrárne. Metóda spočíva v odparení kvapaliny a rozmiešaní suchého zvyšku s roztaveným bitúmenom alebo s bitúmenovou emulziou. Bitúmen je organická látka (živica), podobná asfaltu. Výhody tejto metódy sú vyššia objemová redukcia výsledného produktu (redukčný faktor cca 2) a nízka vyluhovateľnosť bitúmenom obalených rádioaktívnych látok vo vode. Nevýhodou je horľavosť bitúmenu, vyššie investičné náklady na bitumenizačné zariadenia a vyššia náročnosť na ich obsluhu (porovnaj s cementáciou a vitrifikáciou).

detail
detail