Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Jadro atómu

Jadro atómu je veľmi malé v porovnaní s celým atómom. Napriek tomu sa v ňom sústreďuje takmer celá hmotnosť atómu. Protóny sú totiž 1 836-krát a neutróny 1 838-krát ťažšie než elektróny, ktoré tvoria obal. Hmotnosť jadra je daná súčtom hmotností protónov a neutrónov, ktoré ho tvoria. Počet týchto častíc určuje hmotnostné číslo. Jadro je elektricky kladne nabité, pretože protóny nesú kladný elektrický náboj

Celkový počet nukleónov v jadre udáva hmotnostné číslo (A), počet protónov Z, náboj (rovný Z . e, kde e je náboj elektrónu) a zároveň atómové číslo príslušného prvku.

Polomer jadra R sa dá vyjadriť ako R = r . A -1/3, kde r = 1,5 . 10 -15 m.

Atómové jadro je charakterizované radom ďalších veličín, ako je napríklad spin, elektromagnetický moment, pri rádioaktívnych atómových jadrách aj stredná doba života a typ rozpadu.

detail
detail