Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Manometer

Prístroj na meranie tlaku plynu alebo kvapaliny. Výroba pary v kotle je izobarický dej, to znamená, že prebieha pri konštantnom tlaku. Preto je presné určenie tlaku v kotle dôležitým prevádzkovým údajom. Keďže pri nábehu kotla sa mení tlak z atmosférickej hodnoty až na plný prevádzkový tlak, systém merania tlaku musí pracovať spoľahlivo v celom rozsahu, vrátane rezervy danej tlakovou skúškou.

Podobne je veľmi dôležité poznať tlak pracovných médií aj v primárnom a sekundárnom okruhu jadrovej elektrárne.

detail
detail