Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Medzisklad vyhoreného jadrového paliva

Medzisklad vyhoreného jadrového paliva (MSVP) je zariadenie na dlhodobejšie skladovanie (cca 10 až 50 rokov) vyhoreného jadrového paliva. Ide o skladovanie po jeho vyňatí z tzv. bazénu skladovania pri jadrovom reaktore, pred jeho konečným uložením do hlbinného úložiska. Vyhorené jadrové palivo je vysoko rádioaktívne a naviac uvoľňuje určité množstvo zvyškového tepla. Z toho dôvodu je nevyhnutné skladovať ho tak, aby nepredstavovalo žiadne nebezpečenstvo pre životné prostredie a zároveň je nutné jeho chladenie. Existujú dva základné typy MSVP – mokré medzisklady a suché medzisklady. V oboch typoch MSVP je vyhorené palivo bezpečne uložené v špeciálnych skladovacích kontajneroch. V mokrom medzisklade sa tieto kontajnery nachádzajú v skladovacích bazénoch pod hladinou vody, ktorá zabezpečuje chladenie a ochranu pred ionizujúcim žiarením. V suchom medzisklade sú skladovacie kontajnery uložené na vzduchu a predstavujú novšiu, jednoduchšiu a spoľahlivejšiu technológiu medziskladovania vyhoreného jadrového paliva.

 

Transport VJP do medziskladu
Transport VJP
do medziskladu

Interaktívna schéma

 

Medzisklad vyhoreného paliva
360° – panoramatické fotografie

Medzisklad vyhoreného paliva

QuickTime
nižšia kvalita / 1,72 MB
vyššia kvalita / 7,18 MB

Java
nižšia kvalita / 1,33 MB
vyššia kvalita / 6,09 MB

detail
detail