Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Odlučovanie popolčeka a čistenie spalín

Odstraňovanie tuhých častíc a škodlivých plynných produktov (predovšetkým SO2 a NOx) zo spalín. Zákon o ovzduší z roku 1991 zaväzuje prevádzkovateľov uhoľných elektrární tak prevádzkovať zariadenie, aby sa dodržali maximálne prípustné koncentrácie škodlivín v exhaláciách. To znamená, že nevyhovujúce elektrárne sa musia k stanovenému termínu odstaviť alebo dovybaviť výkonnými odlučovačmi popolčeka a systémom čistenia spalín.   

detail
detail