Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Atómový zákon

Atómovým zákonom nazývame zákon o mierovom využívaní jadrovej energie. V tomto zákone sú upravené všetky náležitosti súvisiace s využívaním jadrovej energie na mierové účely. Ide napríklad o povinnosti a práva právnických a fyzických osôb pri využívaní jadrovej energie, podmienky nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, podmienky jadrovej bezpečnosti, pôsobnosť štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou a ďalšie. V Slovenskej republike ide o Zákon 541/2004 – ZÁKON z 9. septembra 2004 o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon upravuje:  

a) podmienky mierového využívania jadrovej energie,

b) podmienky výkonu štátnej správy, štátneho dozoru a pôsobnosť Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, pri mierovom využívaní jadrovej energie, ako aj pri preprave a nakladaní s jadrovými materiálmi, s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoreným jadrovým palivom, fyzickej ochrane jadrových zariadení, jadrových materiálov, vyhoreného jadrového paliva a fyzickej ochrane pri preprave jadrových materiálov, rádioaktívnych odpadov a vyhoreného jadrového paliva (ďalej len „preprava rádioaktívnych materiálov") a pri havarijnom plánovaní,

c) kategorizáciu jadrových materiálov, podmienky nakladania s jadrovými materiálmi,

d) podmienky nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoreným jadrovým palivom,

e) podmienky jadrovej bezpečnosti,

f) podmienky overovania osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení podľa § 5 ods. 3 a odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení podľa § 5 ods. 3,

g) systém havarijnej pripravenosti,

h) zodpovednosť za škodu spôsobenú jadrovou udalosťou,

i) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri mierovom využívaní jadrovej energie,

j) sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona.

 

detail
detail