Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Radón

Radón je rádioaktívny plyn, ktorý sa v prírode vyskytuje s rudami uránu a thória. Polčas rozpadu je 3,82 dňa a vznikajúci produkt je polónium. Radón sa rozpadá alfa rozpadom a je nebezpečný pri nadýchaní, pretože spôsobuje vnútorné ožiarenie. Jeho dcérske produkty majú najväčší vplyv na záťaž obyvateľov tých domov a bytov, ktoré sú postavené na nevhodných pôdach. Všeobecne platí, že zo všetkých prírodných zdrojov má radón najvýznamnejší vplyv na radiačnú záťaž.

Značka: Rn
Chem. prvok – rádioaktívny vzácny plyn
Atómové číslo: 86
Relatívna atómová hmotnosť: 222,017
Teplota topenia: -71 °C
Teplota varu: -61,8 °C
Hustota: 9,73 kg.m-3 (0 °C)
Výskyt: oblasti ložísk rúd U a Th
detail
detail