Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Riziko

Pod pojmom riziko sa rozumejú predpokladané následky určitej udalosti za jednotku času. Napríklad riziko smrteľného úrazu jednotlivca pri dopravnej nehode za rok je v USA 3 . 10-4. Znamená to teda, že z 10 000 účastníkov dopravnej nehody zomrú v dôsledku smrteľného úrazu traja. Hodnota rizika sa vypočíta ako súčin frekvencie udalosti (t. j. výskyt udalosti za jednotku času) a veľkosti udalosti (t. j. následky na jednu udalosť). V tejto súvislosti je zaujímavé pripomenúť postoj spoločnosti voči riziku na základe dlhodobých skúseností.
Spoločnosť sa stavia k jednej udalosti – k havárii s veľkými následkami, nepriaznivejšie ako k veľkému počtu udalostí – k havárii s malými následkami, aj keď ich spoločenské riziko je rovnaké. Ako príklad je možné spomenúť ohlas médií napríklad na veľkú leteckú katastrofu na jednej strane a na každodenné automobilové havárie na strane druhej.

Trvalo existujúce riziká a z nich vyplývajúce počty úmrtí.
Druh rizika Počet úmrtí za rok
na 1 milión obyv.
Prirodzené ochorenia: 10 000
Choroby fajčiarov: 2 000
Nehody: 500
Dopravné nehody: 300
Sebevraždy: 200
Elektrina (nehody v priemysle, službách a v domácnostiach): 20
Tepelné elektrárne spaľujúce fosílne palivá (emisie SO2): 3
Prírodné katastrofy: 1
Jadrové elektrárne (vypočítané úmrtia na rakovinu): 0,1
detail
detail