Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Asynchrónny alternátor

Asynchrónny alternátor je elektrický stroj generátor, ktorý mení energiu mechanickú na energiu elektrickú využitím otáčavého magnetického poľa. Je zdrojom striedavého prúdu a napätia. Ak pohonným motorom otáčame rotorom alternátora nadsynchrónnymi otáčkami a vinutie statora je pripojené na sieť, potom stroj generuje elektrickú energiu a dodáva do siete. 
Ak asynchrónny alternátor pracuje na samostatnú záťaž, potom k svorkám alternátora musia byť pripojené kondenzátory, ktoré stroju dodávajú jalovú energiu na tvorbu vlastného magnetického poľa alternátora. Výstupné napätie alternátora závisí od veľkosti kondenzátorov a rýchlosti otáčania rotora stroja. I frekvencia indukovaného napätia závisí od otáčok rotora. Alternátor potrebuje reguláciu napätia a frekvencie prepínaním veľkostí kondenzátorov a reguláciou otáčok rotora. Na výrobu elektrickej energie sa dnes využívajú v menších vodných elektrárňach a veterných elektrárňach, kde pracujú ako stroje napájané aj do rotora z meniča frekvencie (double fed). Menič dodáva do rotora zo siete výkon o sklzovej frekvencii. Výhodou asynchrónneho generátora je jeho jednoduchá konštrukcia a nízka cena. 

detail
detail