Javys, a.s.

Najčastejšie otázky

1. Aké činnosti robí spoločnosť JAVYS?


2. Koľko má JAVYS zamestnancov?


3. Prevádzkuje spoločnosť JAVYS elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach?


4. Čo znamená vyraďovanie jadrových elektrární? 
Čo si máme pod pojmom vyraďovanie predstaviť?


5. Čo si máme predstaviť pod pojmom nakladanie s rádioaktívnym odpadom?


6. Aké aktivity v rámci nakladania s rádioaktívnym odpadom vykonáva spoločnosť JAVYS, a. s.?


7. Akými formami sa spracováva rádioaktívny odpad?


8. Kam sa vypúšťa rádioaktivita pri spracovávaní rádioaktívneho odpadu?


9. Vypúšťa sa rádioaktívny odpad do životného prostredia?


10. Aké látky sa vypúšťajú do životného prostredia?


11. Kto kontroluje čo a v akom množstve sa vypúšťa do okolia?


12. Kto kontroluje, či firma neporušuje predpisy, či sú jej prevádzky bezpečné a či dodržiava stanovené limity na vypúšťané látky do životného prostredia?


13. Nedostávajú sa žiadne škodlivé látky do pôdy a do vody v okolitých obciach?


14. Kam putuje zvyšok slovenského odpadu, ktorý vykazuje rádioaktivitu?


15. Kontroluje niekto aj prepravu rádioaktívnych materiálov, obalov a prepravných zariadení?


16. Keď poskytujete služby aj zahraničným partnerom a spracovávate aj rádioaktívny odpad zo zahraničia, ako je naložené s rádioaktívnymi látkami, ktoré obsahuje?


17. Je zabezpečená dostatočná ochrana pracovníkov manipulujúcich s rádioaktívnym odpadom?


18. Majú obce v okolí JAVYS zvýhodnenia alebo benefity za to, že sú v ich okolí prevádzkované jadrové zariadenia? Alebo platí JAVYS za túto činnosť niekomu zvýšené poplatky?


19. Ako sa naloží s technológiami na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov po ukončení ich prevádzky?


20. Čo bude JAVYS a jeho zamestnanci robiť, keď sa skončí práca na vyraďovaní jadrovej elektrárne V1 v roku 2027?


21. Aké profesie, resp. ľudia s akým druhom odborného vzdelania sa vedia uplatniť vo vašej spoločnosti? 


22. Prečo ste zbúrali štyri chladiace veže?


 

detail
detail