Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Transport rádioaktívnych odpadov

Ročne sa na celom svete prepravuje približne 10 miliónov zásielok s rádioaktívnym obsahom, z toho asi milión tvorí doprava cez hranice štátov. Napriek tomu tento počet predstavuje iba stotinu z celkového množstva transportov nebezpečných materiálov vo svete. Transport, nielen rádioaktívnych odpadov, ale aj ostatných rádioaktívnych materiálov, sa riadi prísnymi národnými a medzinárodnými predpismi, ktoré zaručujú jeho vysokú bezpečnosť, ochranu obyvateľstva a životného prostredia. Tieto predpisy vychádzajú najmä z odporúčaní MAAE. Rádioaktívne odpady sú pri transportoch zafixované a uložené vo vhodných kontajneroch tak, aby aj pri hypotetickej havárii nepredstavovali nebezpečenstvo.

detail
detail