Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Schrödinger Erwin

1887–1961
rakúsky teoretický fyzik

Jeden zo zakladateľov kvantovej mechaniky. Vychádzajúc z de Broglieových hypotéz, podal novú súhrnnú teóriu o podstate hmoty. Zaoberal sa štatistickou termodynamikou, mernou tepelnou kapacitou látok a spektroskopiou. Na základe úvah o korpuskulárne vlnových vlastnostiach elektrónu zostavil tzv. Schrödingerovu rovnicu. Za tieto práce bol vyznamenaný v r. 1933 Nobelovou cenou.

Schrödingerova rovnica
Vlnová rovnica nerelativistickej kvantovej mechaniky. Časová Schrödingerova rovnica určuje časový vývoj kvantovo mechanických systémov, bezčasová (stacionárna) určuje všetky fyzikálne možné energetické stavy systémov. Schrödingerove rovnice sa používajú pri opise nerelativistických javov mikrosveta.

detail
detail