Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Štátny fond likvidácie JEZ

Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi je účelový fond, v ktorom sa sústreďujú finančné prostriedky určené na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky, nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi po skončení prevádzky jadrového zariadenia a na ďalšie účely definované zákonom NR SR č. 254/1994 Z.z. v znení zákona č. 78/2000. Správu fondu vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR a fond sa tvorí najmä z príspevkov vlastníkov jadrových zariadení a ďalších zdrojov definovaných uvedeným zákonom.

detail
detail