Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Slovenské elektrárne, a. s.

Logo SE, a. s.          

Hraničná 12, 827 36 Bratislava
Slovenská republika

Tel.:
Fax:

E-mail:
Internet:

+421 – 2 – 5866 1111
+421 – 2 – 5341 7525

info@hq.seas.sk
 www.seas.sk

Akciová spoločnosť Slovenské elektrárne vznikla 21. januára 2002 ako nový subjekt z majetkovej podstaty a právny následník Slovenských elektrární, a. s., od ktorých bola k tomuto dátumu oddelená Prenosová sústava a Tepláreň Košice. V roku 2006 sa po vyčlenení jadrových aktív SE-EBO 1, SE-VYZ a Vodnej elektrárne Gabčíkovo stali Slovenské elektrárne, a.s. členom skupiny ENEL. Vlastníkom akcií SE, a.s. sú Fond národného majetku SR vo výške podielu 34% a spoločnosť Enel SpA vo výške podielu 66%.

Akciová spoločnosť SE je prevádzkovateľom dvoch jadrových elektrární, dvoch tepelných elektrární a 34 vodných elektrární.

Predmetom činnosti spoločnosti je výroba, predaj, dovoz, vývoz a rozvod elektrickej energie, ako aj výroba a predaj tepla. Jej cieľom je, napriek dominantnému postaveniu vo výrobe a dodávke elektrickej energie, sústavné zvyšovanie kvality produkcie a bezpečnosti prevádzky. Spoločnosť venuje veľkú pozornosť technickému pokroku, minimalizácii dopadu na životné prostredie a ekonomike prevádzky. Víziou SE, a. s., je zabezpečiť prechod na zákaznícky orientovanú, procesne riadenú spoločnosť, udržujúcu si trvalý vývoj trhovej hodnoty majetku a smerovanie k úrovni popredných spoločností na stredoeurópskom energetickom trhu.

detail
detail