Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrárne s generátorom MHD

Začiatky využitia princípu magnetickohydrodynamického generátora na výrobu elektrickej energie súvisia s Faradayovým objavom zákona elektromagnetickej indukcie a siahajú k jeho pokusom v roku 1831. Faraday pri svojich pokusoch meral potenciál medzi dvoma elektródami ponorenými do rieky Temže, t. j. do prúdiacej vody v magnetickom poli Zeme. Pokusy boli neúspešné. Seriózne práce na priemyselnom využití generátora MHD sa datujú do 50. rokov a realizovali sa hlavne v USA, bývalom ZSSR a vo Veľkej Británii. Pôvodné očakávanie veľmi rýchleho vyriešenia problému sa nesplnilo a výskum v rokoch 1965 – 1970 ochaboval a pokračoval len v bývalom ZSSR. Po roku 1970 nastala druhá vlna záujmu o generátor MHD a výskum ďalej pokračoval v mnohých štátoch.

Rozpracované sú projekty elektrární MHD pracujúcich s otvoreným cyklom, používajúcich ako palivo zemný plyn, uhlie, mazut. V ďalšej perspektíve sa očakáva uplatnenie elektrární MHD pracujúcich s uzatvoreným cyklom, kde by pracovnou látkou mohla byť plazma (zdroj tepla – vysokoteplotný jadrový reaktor) alebo tekutý kov (zdroj tepla – rýchly reaktor).

Parametre generátora MHD U-25 v Razani (Ruská federácia).
Výstavba: 1966 – 1971
Cyklus: otvorený
Účinnosť: cca 50 %
Výkon: 20,4 MW
Palivo: zemný plyn a mazut
detail
detail