Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektromagnetická indukcia

Elektromagnetická indukcia je dôsledkom vzájomného silového pôsobenia elektrického a magnetického poľa. Ak pohybujeme elektrickým vodičom v magnetickom poli tak, že pretíname magnetické indukčné čiary, vzniká na koncoch vodiča indukované elektrické napätie. Ak sa vodič zapojí do uzavretého obvodu, preteká ním elektrický prúd. Podľa Faradayovho zákona elektromagnetickej indukcie platí, že čím rýchlejšie pohybujeme vodičom v magnetickom poli, tým je indukované napätie väčšie.
S využitím elektromagnetickej indukcie sa stretávame každodenne. Ako príklad možno uviesť striedavý elektrický prúd, ktorý bol vyrobený v elektrárňach s pomocou využitia elektromagnetickej indukcie.

detail
detail