Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrický výkon

Elektrický výkon jednosmerného elektrického prúdu a napätia pri súhlasne zvolených kladných smeroch elektrického napätia U a elektrického prúdu I je daný vzťahom P = U . I. Základnou jednotkou elektrického (jednosmerného) výkonu je jeden watt [W]. 

Elektrický výkon striedavého elektrického prúdu a napätia je daný vzťahom Ps = U . I . cos j + j . U . I . sin j, kde prvá časť vzťahu predstavuje tzv. činný výkon [W], druhá časť je tzv. jalový výkon [VAr] a celkový elektrický výkon sa tiež označuje ako zdanlivý výkon [VA].

detail
detail