Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrický prístroj

Elektrické prístroje sú jednou z podstatných častí rozvodu elektrickej energie (pozri rozvodná sústava), kde tvoria spojovací článok medzi výrobou a spotrebou.

Podľa funkcie rozlišujeme nasledujúce skupiny elektrických prístrojov:

  • spájacie prístroje na trvalé alebo prechodné spojenie obvodu,
  • odpájače, uzemňovacie prístroje na zabezpečenie bezpečnosti obsluhy,
  • ističe, ochranné prístroje na zabezpečenie siete proti skratovým prúdom, nebezpečným napätiam alebo iným poruchovým stavom, ako je preťaženie, strata napätia a pod.,
  • spúšťacie, riadiace a regulačné prístroje na ovládanie hlavných a pomocných obvodov vrátane obvodov signalizačných a riadiacich,
  • obmedzujúce prístroje na zabezpečenie potrebných hraničných hodnôt prúdu alebo napätia v elektrických obvodoch.
detail
detail