Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Porovnanie spotreby paliva a produkcie odpadov pri prevádzke jadrovej a uhoľnej elektrárne

Jadrová elektráreň
1 000 MWe
Uhoľná elektráreň
1 000 MWe
Spotreba paliva za rok (t) 35 2 000 000*
Spotreba kyslíka pri spaľovaní (t) 6 200 000
Emisie NOx (t) 40 28 000
Emisie CO2 (t) 6 600 000
Emisie SO2 (t) zanedb. 57 000
Ostatné plyny (t) 2 000
Pevné odpady (t) 415 000
Vysokoaktívne odpady (t) 10
Strednoaktívne odpady (t) 400
Nízkoaktívne odpady (t) 600

* čierne uhlie. V prípade hnedého uhlia sa spotrebuje 4 – 6 mil. ton.
Pozn.: Uhoľná elektráreň bez čistiacich zariadení.
Propagačný leták, IAEA Division of Public Information

 

Emisie škodlivých exhalácií vypúšťaných ročne elektrárňami s výkonom 1 000 MWe.

elektráreň Oxid uhličitý Oxidy síry Oxidy dusíka
uhoľná: 1 600 70 25
plynová: 920 0 15
olejová: 1 300 32 14
drevospaľujúca: 1 320 1 7
jadrová *: 50 3 1

Jadrová elektráreň pri svojej prevádzke nevypúšťa žiadne škodlivé plyny. 
Hodnoty tu uvedené sa týkajú výstavby.
Waltar, A.E.: America the Powerless, 1995.

detail
detail