Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrická ochrana

Elektrická ochrana je zariadenie, ktorého hlavnou úlohou je na základe sledovania stavových veličín chráneného objektu dokázať identifikovať jeho okamžitý prevádzkový stav, rozhodnúť či ide o stav poruchový a v tom prípade ochrániť objekt pôsobením na jeho akčné členy. Akčné členy chráneného objektu zabezpečia jeho odpojenie od zdroja poruchy alebo zdroja napájania v čase, ktorý minimalizuje škodlivé následky pôsobenia poruchy na objekt, a to takým spôsobom, aby poruchou nezasiahnutá časť elektrizačnej sústavy zostala v prevádzke.

Všeobecné typy elektrickej ochrany:
Nadprúdová ochrana sleduje veľkosť elektrického prúdu a zaúčinkuje pri jeho neakceptovateľnom zvýšení.
Rozdielová ochrana sleduje celkovú hodnotu elektrického prúdu vstupujúceho a vystupujúceho z objektu a na základe ich rozdielu dokáže odlíšiť prevádzkový stav od poruchového.
Dištančná ochrana sleduje pomer napätia a prúdu chráneného objektu, a keď sa táto hodnota blíži k nule, t.j. nastáva skrat, ochrana zaúčinkuje.
detail
detail