Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Exhalácie

Plynné exhalácie zo spaľovacích zariadení, obsahujúce polietavé tuhé čiastočky (popolček). Zákon o ovzduší z r. 1991 striktne formuluje veľmi prísne maximálne prípustné koncentrácie škodlivín v spalinách. Kvôli splneniu nových limitov boli elektrárne dovybavené systémom čistenia spalín (odsírenie, prevedené úpravy na kotloch, inštalované zariadenia na zníženie emisií NOx, modernizované a rekonštruované odlučovače popolčeka) alebo odstavené s prípadnou náhradou novým moderným zariadením (fluidné kotly).

Ročná produkcia súčasného odsíreného elektrárenského bloku s výkonom 200 MW spaľujúceho hnedé uhlie.
Elektrická energia: 1,3 TWh
SO2: 2 000 t
Popolček: 166 t
NOx: 2 600 t
detail
detail